អនុបណ្ឌិត

300-400 USD

500-800 USD


800-1500 USD

រដ្ឋាភិបាល
មន្ទីរពេទ្យ និង មន្ទីរព្យាបាលឯកជន
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
ស្ថាប័នអប់រំ

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP)
សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា (CUS)

តើអ្នកមានចាប់អារម្មណ៍អំពីមនុស្ស និងគំនិតរបស់ ពួកគេទេ? ការជួបប្រទះបញ្ហា និងព្រឹត្តិការណ៍ អ្វីមួយអាចមានឥទ្ធិពលលើសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។ អ្នកខ្លះជួបនូវពេលវេលាដ៏លំបាក ហើយពួកគេជម្នះទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំងទស្សនៈរបស់មិត្តភក្តិ និងសាច់ញាតិនៅជុំវិញខ្លួន។ តាមធម្មតា មានមូលហេតុដែលបុគ្គលម្នាក់បង្ហាញឥរិយាបថតាមរបៀបមួយផ្សេង។អ្នកចិត្តវិទ្យាសិក្សាអំពីចិត្តរបស់មនុស្ស។ ពួកគេធ្វើការវិភាគផ្លូវអារម្មណ៍ ដំណើរការសង្គម ឥរិយាបថ និងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្ស ដើម្បីស្វែងយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់មនុស្ស។

ជារឿយៗ អ្នកចិត្តវិទ្យាធ្វើការពិសោធបែបសង្គម និងវិទ្យាសាស្ត្រ មនោវិភាគនិងចិត្តតិកិច្ឆា ដើម្បីប្រមូលនិងវាយតម្លៃ ទិន្នន័យ។ ពួកគេស្វែងរកគំរូ និងនិន្នាការដែលពន្យល់អំពីសកម្មភាព និងឥរិយាបថជាក់លាក់ដែលអាចឈានទៅរក
ការព្យាបាល អ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះ។ ពួកគេព្យាយាមធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺ និងបង្កើតនូវ សុខភាពផ្លូវចិត្តវិជ្ជមាន និងការលូតលាស់។ អ្នកចិត្តវិទ្យាអាច ធ្វើការងារជាមួយអ្នកជំងឺ មន្ទីរពេទ្យ សាលារៀន ក្រុមហ៊ុន
វិស័យយោធា ពន្ធនាគារ និងជាមួយវិស័យផ្សេងៗទៀត។

DID YOU KNOW?

  • Psychologists have recognised well over 400 distinct phobias.
  • Psychologists can specialise in different fields, such as Medical, Psychologist, Behavioral Psychologist, Educational Psychologist, Health Psychologist, Forensic Psychologist, Social Psychologist.

 

Content only available in English at this time.

ហឿ សិធុល
អ្នកចិត្តវិទ្យា
អង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេសន៍ (IOM)
ការងារនេះខុសប្លែកពីការងារភាគច្រើន។ អ្នកចិត្តវិទ្យាសំខាន់ត្រូវមានជំនាញទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនិងការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះអ្នកជំងឺ ។

ខ្ញុំតែងប្រាថ្នា​ចង់​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ចិត្តវិទ្យា​ដំបូង​គេ​បង្អស់​នៅ​កម្ពុជា ហើយ​ខ្ញុំ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​អាជីព​របស់​ខ្ញុំ​ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៩ ដោយ​ធ្វើ​ការងារ​សម្រាប់ អង្គការ TPO។ ឆ្នាំ២០០០ ខ្ញុំ​ទទួល​បាន​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​ចិត្ត​វិទ្យា​ពី​សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ហើយ​បន្ត​ការងារ​ជា​មួយ​អង្គការ​ផ្សេងៗ ដូចជា​អង្គការ​លីកាដូ អង្គការ World Vision និងអង្គការ Hagar International។ ឆ្នាំ២០១១ ខ្ញុំបាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត – សិល្បៈ ពី​សាកលវិទ្យាល័យ De La Salle University នៅ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន។ សព្វថ្ងៃ​នេះ ខ្ញុំ​ធ្វើការ​នៅ​អង្គការ​អន្តរជាតិ​ទេសន្តរ​ប្រវេសន៍​ជា​អ្នកចិត្តវិទ្យា ដែល​ធ្វើ​ការងារ​ជាមួយ​ជនភៀសខ្លួន។ រយៈពេលពីរឆ្នាំ កន្លងទៅនេះ ខ្ញុំបានបម្រើការងារជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់កម្មវិធី Indigo Psychological Services Cambodian Children Fund ក្នុងចំណោមការងារផ្សេងៗទៀត។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំមានច្រើនដូចជា ខ្ញុំត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃបឋម ស្វែងរក​លក្ខខណ្ឌសុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្តបន្ទាន់​និង​ផ្តល់​ការ​ព្យាបាល​ដល់ ជនភៀសខ្លួន និង​ជន​អន្តោប្រវេសន៍​ទើប​មក​ដល់​ថ្មី។ ខ្ញុំតាម​ដាន​ករណី​ទាំងនោះ និង​សម្របសម្រួល​ជាមួយ​ក្រុម​ការងារ​របស់​អង្គការ IOM ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដថា តម្រូវ​ការ​ជាមូល​ដ្ឋាន​របស់​ជនភៀស ខ្លួន​ត្រូវ​បាន​ឆ្លើយ​តប។ ខ្ញុំធានា​ចំពោះ​ការ​សម្ងាត់​នៃ​ផ្នែក​ប្រឹក្សា​ចិត្តសាស្ត្រ ហើយ​ខ្ញុំទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ​ថា ការ​គាំពារផ្លូវ​ចិត្តទូទៅសម្រាប់ជនភៀស​ខ្លួន​ទាំង​អស់​ស្រប​នឹង​បទ​ដ្ឋាន​របស់​អង្គការ IOM ក្នុង​ចំណោម​ចំណុច​ផ្សេងៗ​ទៀត។

ពេល​អនាគត ខ្ញុំ​មាន​គម្រោង​បន្ត​ថ្នាក់ PhD ផ្នែក​ចិត្ត​វិទ្យាគ្លីនិក និង​ចង់​ចូលរួម​ជាមួយ​កម្មវិធី​ពិគ្រោះ​យោបល់​តាម​សាលា​រដ្ឋ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ព្រម​ទាំង​នៅ​តាម​សាលា​ឯកជន​ផងដែរ។

ការងារ​នេះ​ខុស​ប្លែក​ពី​ការងារ​ភាគ​ច្រើន។ អ្នក​ចិត្តវិទ្យា សំខាន់​ត្រូវ​មាន ជំនាញ​ទំនាក់ទំនង​ដ៏​ល្អ និង​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្តចំពោះ​អ្នក​ជំងឺ។ អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ការងារ​ជាមួយ​នឹង​មនុស្សជា​ច្រើន​ដែល​មាន​ជាតិសាសន៍​និង​វប្បធម៌ ផ្សេងៗគ្នា ដូច្នេះ​ការ​មាន​លទ្ធភាព​ធ្វើ​ការងារ​ចុះ​សម្រុង​នឹង​គ្នា​គឺជា​រឿង​សំខាន់។ បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​ចិត្តវិទ្យា​គឺ​គ្រប់គ្រាន់​ហើយ ប៉ុន្តែ​កម្រិត​អនុ-​បណ្ឌិត​គឺជា​អាទិភាព​មួយ​សម្រាប់​ឱកាស​ការងារ​របស់​អ្នក។ អាជីព​ប្រភេទ​នេះ​នៅ​ថ្មីថ្មោង​នៅ​ឡើយ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ហើយ​ខ្ញុំជឿថា នៅ​មានតម្រូវ​ការ​អ្នក​ចិត្តវិទ្យា​អាជីព​ច្រើន​ទៀត ដើម្បីគាំ ទ្រប្រជាជន​កម្ពុជា​ដែល​កំពុ​ង​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​លំបាក៕